Finansinis skaidrumas

2019 m. I ketvirčio rezultatai

5000
klientai

50.44 M
bendras turtas

30.8 M
paskolų portfelis

6.8 M
nuosavas kapitalas

15.52%
kapitalo pakankamumas

201.97%
LCR

Visos finansinės ataskaitos

2019
I ketvirtis 2019.03.31

Balansas

Turtas
tūkst. EUR

Grynieji pinigai, lėšos centriniame banke ir kiti indėliai iki pareikalavimo

2070

Grynieji pinigai

21

Lėšos centriniame banke

1455

Lėšos bankuose

594

Prekybai laikomas finansinis turtas

-

Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas

43 667

Skolos vertybiniai popieriai

12 870

Paskolos

30 797

Investicinis turtas

2 347

Ilgalaikis materialusis turtas

1 999

Nematerialusis turtas

90

Kitas turtas

263
Turto iš viso:
50 436

 Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė

Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė
43 626

Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai

43 449

Depozitai

43 449

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

-

Kiti finansiniai įsipareigojimai

-

Subordinuotosios paskolos

-

Atidėjiniai

-

Kiti įsipareigojimai

177
Akcininkų nuosavybė
6 810

Įregistruotas akcinis kapitalas

4 726

Atsargos kaspitalas ir privalomas rezervas

2 026

Perkainojimo rezervas 

-

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

58

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 

11

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

47
Įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės iš viso:
50 436

Pelno (nuostolių) ataskaita 

Straipsniai
 

Palūkanų pajamos

663

Palūkanų sąnaudos

(206)

Grynosios palūkanų pajamos

457

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos

76

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos

(67)

Grynosios paslaugų ir komisinių mokesčių pajamos

9

Kitos veiklos pajamos

13

Veiklos pajamų iš viso

479

Paskolų ir kito finansinio turto vertės sumažėjimas

(105)

Atidėjinių sąnaudos

-

Veiklos pajamos po vertės sumažėjimo ir atidėjinių sąnaudų

374

Atlyginimai ir kitos personalo išlaidos

(216)

Nusidėvėjimas ir amortizacija

(28)

Kitos veiklos sąnaudos

(115)

Veiklos sąnaudų iš viso

(359)

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 

15

Pelno mokesčio sąnaudos

(4)
Grynasis pelnas (nuostolis)
11

Pagrindiniai rodikliai 

Informacija apie aktyvų kokybę
 

Klientams suteiktų paskolų vertės sumažėjimas, tūkst. EUR

1 262

Paskolų vertės sumažėjimo santykis su suteiktomis paskolomis, %

3,94
Pelningumo rodikliai
 

Turto grąža, %

0,08

Nuosavybės grąža, %

0,67
Banko veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas
 

Kapitalo pakankamumas, % 

15,52

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis, %

201,97

Maksimali paskola vienam skolininkui (didžiausia pozicija), %

22,42

Per 2019 m. pirmąjį ketvirtį bankui nebuvo pritaikytos poveikio priemonės. 

2018

Jūsų patogumui ir geresnei patirčiai svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę SUTINKU arba tęsdami naršymą, Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašomi. Daugiau informacijos apie slapukus.