Vadovybė atsiskaitė kredito unijos nariams už 2016 metais vykdytos veiklos rezultatus

2017, balandžio 13

2017 m. kovo 31 d. įvyko pakartotinis visuotinis kredito unijos „Mano unija” narių susirinkimas.

Stebėtojų tarybos pirmininkas Pijus Ralys unijos nariams pristatė tarybos priežiūrinės veiklos 2016 metų ataskaitą bei atkreipė dėmesį, kad kredito unijos valdyba ir administracijos vadovas ataskaitiniu laikotarpiu savalaikiai ir tinkamai informavo stebėtojų tarybą apie unijos veiklos rezultatus bei vykdomą strategiją, vykdė stebėtojų tarybos nustatytos ir patvirtintos kredito unijos veiklos ir rizikos valdymo strategijos įgyvendinimą.

Unijos Vidaus audito tarnybos auditorė Milda Paliulienė Vidaus audito tarnybos ataskaitoje įvardino, kad kredito unijos reglamentuota vidaus kontrolės sistema leidžia identifikuoti ir vertinti pagrindines rizikas, su kuriomis unija susiduria kasdieninėje veikloje ir kad unijos valdymo organų bei administracijos sprendimai ir veiksmai užtikrina tvarią, saugią bei patikimą kredito unijos veiklą. 2016 metais Vidaus audito tarnyba pagrindinį dėmesį skyrė finansinių rizikų ir kredito rizikų valdymui, kurios turėjo reikšmingą įtaką kredito unijos rizikos lygiui, stiprino valdymo organų tarpusavio bendradarbiavimą tobulinant vidaus kontrolės sistemą, atitinkamai viena iš prioritetinių sričių buvo duomenų kokybės tobulinimas. Kartu su Stebėtojų taryba nagrinėjo kitus klausimus, pvz. naujas Kredito unijų įstatymas, Kredito unijų rinkos pertvarkos reikalavimai ir pan.

Unijos Valdybos pirmininkas Vytautas Jonas Lapienis pristatydamas valdybos veiklos ataskaitą pateikė unijos pagrindinių finansinių rodiklių rezultatus, pokyčius; pažymėtina, kad 2016 m. pabaigoje kredito unija turėjo 3919 narių ir 235 asocijuotus narius (2015 m. pabaigoje kredito unija turėjo 2915 narių ir 214 asocijuotų narių). Unijos turtas per 2016 metus padidėjo 6 771,75 tūkst. Eur, arba 22,21 proc., ir 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 37 267,49 tūkst. Eur. Unijos aktyvų augimą nulėmė 24,20 proc. išaugęs indėlių portfelis. Per 2016 m. pajamų uždirbta 2 473,46 tūkst. Eur, t. y. 7,89 proc. daugiau nei per 2015 m. Per finansinius metus išlaidų patirta 2 178,57 tūkst. Eur arba 0,36 proc. daugiau nei 2015 metais. Ataskaitinio laikotarpio rezultatas - 294,89 tūkst. Eur pelnas, o atskaičius pelno mokestį grynasis pelnas sudaro 272,35 tūkst. Eur. Vienas pagrindinių kredito unijos tikslų – kredito unijos pertvarkymas į specializuotą banką. Kredito unijų įstatymas numato dvi galimybes – tapti centrinės kredito unijos nare arba persitvarkyti į specializuotą banką. Kredito unijai veiklą tęsiant kaip specializuotam bankui, bus galimybė formuoti aiškią struktūrą turintį nuosavą kapitalą ir jį efektyviai valdyti, taip pat bus galima finansinių produktų ir paslaugų plėtra tiek geografinės plėtros tiek produktų ir paslaugų spektro plėtros principais. Dar vienas privalumas – kredito unijos reputacijai nedarys įtakos kiti tame pačiame darinyje esantys rinkos dalyviai. Kredito unijos nariai įvertino specializuoto banko privalumus ir sprendimą dėl pertvarkymo priėmė 2016 m. gruodžio 15 d. visuotiniame narių susirinkime. Kredito unija aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos banku kredito unijos pertvarkymo klausimais.

Kredito Unijos Paskolų komiteto pirmininkas Vytautas Olšauskas pažymėjo, kad ataskaitiniu laikotarpiu suteikta daugiau nei 670 naujų kreditų, suteiktų kreditų suma viršija 14 milijonų eurų, iš jų apie 2,3 mln. Eur sudaro vartojimo kreditai. Dėl įvairių priežasčių pakeistos daugiau nei 30 paskolų sąlygos, t. y. pratęstas ar atidėtas kredito (kredito dalies) grąžinimo terminas, pakeista užtikrinimo priemonė, kredito suma ir kt. Periodiškai paskolų komitete svarstyti unijos skolininkų prievolių vykdymas, vėluojantys skolininkai. Ataskaitiniu laikotarpiu suteikta apie 600 vartojimo kreditų. Vartojimo kreditų teikimo procese rizikos vertinimo aspektu trūkumų nenustatyta. Paskolų komitetas kiekvieną mėnesį apžvelgia vartojimo kreditavimo rezultatus ir vertina, ar nėra nukrypimų nuo taikomų reikalavimų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai (2016 m. gruodžio 31 d.) vartojimo kreditų teikimo procese nenustatyta reikšmingų pažeidimų ar esminių trūkumų.

Kredito Unijos administracijos vadovas Svajūnas Verbickas pristatė metinių finansinių ataskaitų rinkinius kartu su nepriklausomo auditoriaus – UAB „Audito tikslas“ išvada, kurioje konstatuota, kad pateiktos susirinkimui finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi kredito unijos „Mano unija” 2016 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir jos 2016 metų finansinius veiklos rezultatus bei pinigų srautus, pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir verslo apskaitos standartus. Taip pat kredito unijos administracijos vadovas pajininkams pateikė parengtą valdybos pasiūlymą dėl pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos , kurioje numatyta visą paskirstytinąjį pelną nukreipti kredito unijos tvariam kapitalui stiprinti. Susirinkimas patvirtino pateiktą unijos 2017 metų pajamų ir išlaidų sąmatą.

Kredito unijos „Mano unija” 2016 m. finansines ataskaitas rasite čia.

  • AB „Mano bankas"
  • S. Moniuškos g. 27, Vilnius
  • Tel. (8~5) 240 9389
  • Mob. 8 615 53694
Facebook LinkedIn Youtube G+
© Mano bankas 1996-2019. Visos teisės saugomos.