Kredito unijos „Mano unija" 2017 m. I ketvirčio finansiniai rezultatai

2017, balandžio 25

  • Kredito unijos turtas per 2017 m. I ketvirtį išaugo 1 250,86 tūkst. Eur, arba 3,36 proc.
  • Kredito unijos veikla buvo stabili ir pelninga.
  • Per 2017 m. I ketvirtį neįvyko esminių pokyčių kredito unijos veikloje bei rizikos valdyme.
  • Šio pranešimo paskelbimo dienai Lietuvos bankas yra baigęs kredito unijos turto kokybės vertinimo procesą.
  • Kredito unija vykdo visus veiklos riziką ribojančius normatyvus.

Paskolos ir indėliai

Kredito unijos išduotų paskolų portfelis 2017 m. I ketvirčio pabaigoje buvo 24 587,42 tūkst. Eur ir, palyginus su praėjusiu ketvirčiu, išaugo  6,66 proc., arba 1 536,35 tūkst. Eur.

Paskolų portfelio kokybę atspindintis specialiųjų atidėjinių ir paskolų portfelio santykis  2017 m. I ketvirčio pabaigoje siekė 2,28 proc. ir nuo metų pradžios  sumažėjo 0,12 p. p.

2017 m. kovo 31 d. kredito unijoje laikomų klientų lėšų suma pasiekė 33 757,06 tūkst. Eur, iš jų daugiau kaip 95 proc. sudarė terminuotieji indėliai, o likusią dalį – indėliai, laikomi sąskaitose iki pareikalavimo. Lyginant su 2016 m. pabaiga, indėlių portfelis padidėjo 978,37 tūkst. Eur, arba 2,98 proc.

Pajamos ir išlaidos

Kredito unija „Mano unija“ nuo 2017 m. pradžios uždirbo 113,29 tūkst. Eur  grynojo pelno.  

Bendrosios kredito unijos „Mano unija“ pajamos  nuo 2017 m. pradžios siekė 633,63 tūkst. Eur. Didžiausią kredito unijos pajamų dalį sudarė palūkanų pajamos, kurių per tris pirmuosius 2017 metų mėnesius uždirbta  542,71 tūkst. Eur.  Dėl stabiliai didėjančio suteiktų paskolų portfelio palūkanų pajamos tolygiai auga, kaip ir praėjusiais metais.

Paslaugų ir komisinių pajamų nuo metų pradžios uždirbta  88,75 tūkst. Eur.

Kredito unijos sausio – kovo mėnesiais patirtos išlaidos  siekė 520,34 tūkst. Eur. Didžiausią dalį kredito unijos per 2017 m.  I ketvirtį patirtų išlaidų dalį sudarė operacinės išlaidos (jos siekė  260,48 tūkst. Eur), palūkanų išlaidos -  161,36 tūkst. Eur bei paslaugų ir komiso išlaidos -  81,96 tūkst. Eur.  

Veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas

Kredito unija 2017 m. kovo 31 d. vykdo visus priežiūros institucijų nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus: 

Veiklos riziką ribojantis rodiklis

Nustatytas normatyvas, proc.

Kredito unijos apskaičiuotas rodiklio dydis 2017-03-31

Kapitalo pakankamumo rodiklis

Ne mažiau kaip 13

13,29 proc.

Likvidumo rodiklis

Ne mažiau kaip 30

45,71 proc.

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis

Ne mažiau kaip 100

8 537,56 proc.

Didžiausios atvirosios pozicijos užsienio valiuta rodiklis

Ne daugiau kaip 25

0 proc.

Didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui rodiklis

Ne daugiau kaip 25

19,73 proc.

Kredito unijos turto kokybės vertinimo procesas

Rengdamasi LR Kredito unijų įstatymo naujoje redakcijoje įtvirtintai kredito unijų reformai, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba 2016 m. antrajame pusmetyje inicijavo kredito unijų turto kokybės vertinimo procesą, apie kurio rezultatus informavo 2017-04-14 pranešime. Taip pat Lietuvos bankas, esant kredito unijos sutikimui, ketina paskelbti kredito unijos kapitalo pakankamumo rodiklį 2016-06-30 datai, apskaičiuotą Deloitte atliktoje 2017 m. sausio mėn. turto kokybės vertinimo ataskaitoje. Kredito unija „Mano unija” sutinka, kad kapitalo pakankamumo rodiklis 2016-06-30 datai būtų skelbiamas jį perskaičiavus pagal su Lietuvos banko Priežiūros tarnyba suderintus galutinius turto kokybės vertinimo rezultatus, kadangi 2017 m. sausio mėn. Deloitte ataskaitoje nurodytas kapitalo pakankamumo rodiklio dydis neatspindėjo faktinės kredito unijos finansinės būklės.

Kredito unija „Mano unija“ pagal gautus iš  Lietuvos banko priežiūros tarnybos  turto kokybės vertinimo rezultatus ypač atsakingai ir konservatyviai atliko pakartotinę paskolų portfelio peržiūrą ir suformavo specialiuosius atidėjinius visam su kredito rizika susijusiam unijos turtui. Šis kredito unijos turto kokybės patikrinimas leido įsitikinti, kad kredito unijos veikla yra stabili, kadangi kredito unijos kapitalo pakankamumo rodiklis buvo vykdomas tiek 2017 m. I ketvirčio pabaigoje, tiek 2017 m. balandžio 24 dieną, kai kredito unijos turto kokybės vertinimo rezultatus patvirtino Lietuvos banko Priežiūros tarnyba.

Kredito unijos „Mano unija“ 2017 m. II ketvirčio finansiniai rezultatai bus paskelbti 2017 m. liepos  30 d.

Finansinės ataskaitos

  • AB „Mano bankas"
  • S. Moniuškos g. 27, Vilnius
  • Tel. (8~5) 240 9389
  • Mob. 8 615 53694
Facebook LinkedIn Youtube G+
© Mano bankas 1996-2019. Visos teisės saugomos.