Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus

2019, kovo 28

AB „Mano bankas“, juridinio asmens kodas 112043081, buveinės adresas S. Moniuškos g. 27, Vilnius LT-08115 (toliau – Bankas) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyko 2019 m. kovo 26 d. 17.00 val., adresu S. Moniuškos g. 27, Vilnius LT-08115 (toliau – Susirinkimas).

Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavo Akcininkai, turintys 101 832 Bendrovės akcijų, sudarančių visų Banko akcijų ir akcijomis suteikiamų balsų Banko visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, todėl kvorumas buvo. 

Sprendimai priimti šiais klausimais:

1. Dėl nepriklausomo auditoriaus išvados dėl 2018 m. finansinių metinių atskaitų rinkinio.

PRIIMTAS SPRENDIMAS: Bendrovės auditoriaus išvada dėl 2018 metų AB „Mano bankas“ finansinių ataskaitų rinkinio išklausyta. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.

2. 2018 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

PRIIMTAS SPRENDIMAS: Patvirtinti AB „Mano bankas“ 2018 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį.

3. 2018 m. pelno paskirstymo patvirtinimas.

PRIIMTAS SPRENDIMAS: Patvirtinti AB „Mano bankas“ 2018 m. pelno paskirstymą.

4. Pritarimas išrinktų Stebėtojų tarybos narių tolesniam pareigų ėjimui.

PRIIMTAS SPRENDIMAS: Pritarti, kad toliau tęstų pareigų ėjimą šie Stebėtojų tarybos nariai:

  1. Stebėtojų tarybos pirmininkas Pijus Ralys
  2. Stebėtojų tarybos narys Rytis Laurinavičius
  3. Stebėtojų tarybos narys Kęstutis Olšauskas
  4. Stebėtojų tarybos narys Gintas Pošiūnas.
  • AB „Mano bankas"
  • S. Moniuškos g. 27, Vilnius
  • Tel. (8~5) 240 9389
  • Mob. 8 615 53694
Facebook LinkedIn Youtube G+
© Mano bankas 1996-2019. Visos teisės saugomos.